Am Hiểu Đặc Thù Địa Phương – Kiến Tạo Giá Trị Khác Biệt Trên Từng Điểm Chạm